Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez RAMDEA – NAV TECH Sp z.o.o. Ul. Śląska 43/13 70-431 Szczecin wraz z informacjami dotyczącymi praw osób fizycznych. Dane osobowe przetwarzane są przez nas w celach i zakresach wskazanych w Polityce Prywatności lub w innym, uprzednio wskazanym celu – zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe jeśli będzie to konieczne dla skorzystania z usług oferowanych na stronie: www.ramdea.pl

I. Definicje

Ilekroć w dalszej części Polityki Prywatności użyto poniższych zwrotów, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

 • Administrator / ADO– administratorem danych osobowych oraz Strony Internetowej jest RAMDEA – NAV TECH Sp z.o.o. Ul. Śląska 43/13, 70-431 Szczecin NIP 8513210646 e-mail: office@ramdea.pl
 • Klient – każda osoba, na rzecz której RAMDEA – NAV TECH Sp z.o.o. świadczy usługi
 • Kontrahent / Przetwarzający – każda osoba współpracująca z
 • RAMDEA – NAV TECH Sp z.o.o. przetwarzająca dane osobowe w stosunku do których RAMDEA – NAV TECH Sp z.o.o. przysługuje status administratora, na zasadach i w zakresie wynikającym z uzgodnionej między Stronami umowy;
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony Internetowej lub kontaktująca się z Administratorem drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztą tradycyjną;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Strona Internetowa – domena internetowa: https://www.ramdea.pl/;
 • Pliki cookies – popularnie zwane ciasteczkami to dane informatyczne zapisywane w postaci plików tekstowo-numerycznych, które są umieszczane w urządzeniach końcowych Użytkownika. Takim urządzeniem końcowym może być telefon komórkowy, laptop, tablet;
 • Dane osobowe rozumiane są w znaczeniu nadanym przez art. 4 pkt 1 RODO, są to informacje o zidentyfikowanej (lub możliwej do zidentyfikowania) osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, to osoba którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio; w szczególności na podstawie imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego (np. PESEL), danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego; jednego lub kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby.

Definicje opisane w niniejszym punkcie mają znaczenie dla łatwiejszego posługiwania się niniejszą Polityką prywatności oraz mogą być pisane z wielkiej i z małej litery, co nie zmienia nadanego im znaczenia.

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przez nas przetwarzane w celach wskazanych w Polityce Prywatności – tj:

Obsługa mediów społecznościowych

Z chwilą zaobserwowania naszych profili w mediach społecznościowych uzyskujemy dostęp do Państwa danych udostępnianych publicznie na Państwa profilu. Przetwarzanie Państwa danych odbywa się tylko w ramach konkretnego serwisu oraz zgodnie z uzasadnionym interesem prawnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Korzystanie z wszelkich serwisów społecznościowych zostało uregulowane odrębnymi regulaminami i politykami prywatności przygotowanymi przez administratorów tych serwisów.

Obsługa korespondencji

Strona Internetowa daje Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, co wiąże się z przekazaniem przez Państwa imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Dane te są niezbędne do skorzystania z kontaktu, natomiast podanie ich jest całkowicie dobrowolne. Podane przez Państwa dane bieżąco, ale i archiwizacyjne przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

Archiwizacja dokumentów przed ewentualnym dochodzeniem roszczeń, koniecznością obrony

Wobec konieczności archiwizacji konkretnych danych na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń, konieczności podjęcia stosownej obrony, ustalenia przebiegu współpracy z Państwem oraz wymienianej korespondencji – przetwarzamy Państwa dane w oparciu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

III. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe są przez RAMDEA – NAV TECH Sp z.o.o. przetwarzane w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności w pkt II, a ponadto – w stosunku do:

 1. Użytkowników – w zakresie: imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej;

Jeżeli przetwarzamy dane w innych zakresach, niż wynikające z Polityki Prywatności, osoba, której dane dotyczą każdorazowo zostanie o tym poinformowana.

IV. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, o których mowa w pkt II; nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie odbywa się na jej podstawie) lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w szczególności:

 1. w przypadku Użytkowników – okres niezbędny do prowadzenia korespondencji między RAMDEA – NAV TECH Sp z.o.o. a Użytkownikiem, a także okres po zakończeniu korespondencji (nie dłużej, niż rok kalendarzowy);

V. Odbiorcy danych

W procesie realizacji celu przetwarzania, dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami powyższych danych mogą być podmioty przetwarzające, dokonujące czynności przetwarzania w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności:

 1. nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława
  Medweckiego 17, 31-870 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594747, NIP: 6751402920, REGON: 120805512, posiadająca
  kapitał zakładowy w wysokości 57.600.000,00 zł, nr tel.: 801 33 22 33, e-mail: kontakt@nazwa.pl. Kontakt z
  Inspektorem ochrony danych osobowych można nawiązać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres:
  iod@nazwa.pl – podmiot zapewniający wsparcie techniczne i informatyczne, w tym hosting strony, przechowywanie danych zgromadzonych na serwerze, obsługę systemu do wysyłki e-maila;
 2. Facebook Ireland Limited LTD, 4 Grand Canal SQUare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, DO2X525, Ireland – podmiot zapewaniający platformę, na której znajdują się służbowy profil społecznościowy na platformie Instagram, strona internetowa (fanpage);
 3. LinkedIn Ireland Unlimited Company, Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Place, Dublin 2, Ireland – podmiot zapewniający platformę, na której znajduje się profil społecznościowy;
 4. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – podmiot zapewniający narzędzie zabezpieczające Serwis oraz narzędzie do analizy statystyk (Google Analystics).

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

Ograniczamy zbieranie i wykorzystywanie danych do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług na pożądanym poziomie. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające poszanowanie prywatności i ochronę danych, które przetwarzamy.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. żądać od nas informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych, tj. żądać potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane. Jeżeli tak, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do tych danych, ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (tzw. prawo dostępu, art. 15 RODO);
 2. sprostować swoje dane osobowe. Jeżeli dana osoba uzyska informację o tym, że jej dane przetwarzane przez RAMDEA – NAV TECH Sp z.o.o. są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (tzw. prawo do sprostowania, art. 16 RODO);
 3. żądać usunięcia swoich danych osobowych; niemniej, jeśli dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody (tzw. prawo do zapomnienia, art. 17 RODO);
 4. żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (tzw. prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO), tj. żądać zaprzestania ich przetwarzania (za wyjątkiem ich przechowywania), w sytuacjach, gdy:

1)     kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres, w którym będziemy weryfikować ich prawidłowość;

2)     kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych;

3)     nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4)     wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia przez nas decyzji, co do zasadności sprzeciwu;

5. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach RAMDEA – NAV TECH Sp z.o.o.;

6. przenieść swoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane, które nam dostarczyła (jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez nią administratorowi (tzw. data portability, art. 20 RODO).

Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać do nas e-mail office@ramdea.pl

VII. Ujawnienie danych

Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia Państwa danych w sytuacji, gdy będzie to wynikać z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, w tym przekazanie do właściwych organów lub organów ścigania.

VIII. Możliwość wycofania zgody

 W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

IX. Przetwarzanie danych poza terytorium UE

Oświadczamy, że część działań dotycząca przetwarzania Państwa danych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich, tj. poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie zapewniamy, że w takiej sytuacji dopełnimy wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich. 

X. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Każda osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo wnieść przeciwko RAMDEA – NAV TECH Sp z.o.o.; wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach skargę do organu nadzorczego; w szczególności jeśli uważa, iż przetwarzanie przez nas jej danych nastąpiło z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Funkcję organu nadzorczego pełni w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (tel. 22 531 03 00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, elektroniczna skrzynka podawcza dostępna na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

XI. Strona Internetowa

Opisane poniżej kwestie dotyczą danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej, tj.: polityki plików cookie

Polityka plików cookie

W celu poprawy funkcjonalności Strony Internetowej, a co za tym idzie: świadczenia usług na możliwie najwyższym poziomie, RAMDEA – NAV TECH Sp z.o.o. może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to pliki zapisywane na urządzeniu (komputer, smartfon, tablet), na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa, za pomocą której Użytkownik przegląda strony internetowe.

Oświadczamy, że wykorzystujemy następujące pliki cookies:

·         cookies niezbędne dla poprawnego działania witryny. Niektóre pliki cookies są niezbędne do tego, by zapewnić Użytkownikowi możliwość pełnego wykorzystania witryny oraz oferowanych w niej funkcji;

·         cookies weryfikujące odwiedziny. Mowa tu o plikach cookies które zapamiętują wizyty Użytkownika na Stronie Internetowej, podstronach oraz linki, w które Użytkownik kliknął. Umożliwiają one personalizowanie określonych treści i dostosowywanie ich do indywidualnych preferencji Użytkowników.

Pliki cookies, z których korzystamy, nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika.

Informacje przez nas zebrane nie będą udostępniane podmiotom lub osobom innym niż upoważnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz upoważnionych do administrowania Stroną Internetową.

W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów zalecamy skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem przeglądarki.

Na urządzeniu Użytkownika mogą być również zapisywane pliki cookies pochodzące z witryn internetowych podmiotów trzecich, w szczególności: Linkedin, Google. Informacje na temat plików cookies pochodzących z tych witryn można znaleźć na stronach internetowych należących do tych podmiotów.

Profilowanie 

RAMDEA – NAV TECH Sp z.o.o. podejmuje decyzję wobec osób, których dane dotyczą, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

Linki odsyłające na blogu

Na Stronie Internetowej mogą pojawić się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony internetowe. Administrator każdorazowo zachęca do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

XII. Postanowienia końcowe

Zastrzegamy prawo dokonania zmian w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach dotyczących celu, zakresu czy zasad przetwarzania danych osobowych przez RAMDEA – NAV TECH Sp z.o.o., osoby, których te dane dotyczą, zostaną poinformowane w sposób widoczny i zrozumiały.